Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại Hội MTTQ xã Bá Xuyên Nhiệm kỳ 2019-2024

01-04-2019 14:46

 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bá Xuyên lần thứ VIII diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Bá Xuyên đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bá Xuyên lần thứ XIX, NK 2015-2020.

      Đại hội đại biểu MTTQ xã Bá Xuyên có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, những kết quả đạt được; những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ xã khoá VIII bảo đảm tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Sông Công lần thứ VIII, NK 2019 - 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4719

Tổng truy cập: 913016